پشتیبانی نرم افزار

شش ماهه

تومان 400/000
  • پشتیبانی تلفنی
  • پشتیبانی تیکتی
  • دسترسی به بروزرسانی نرم افزار

پشتیبانی نرم افزار

یکساله

تومان 800/000
  • پشتیبانی تلفنی
  • پشتیبانی تیکتی
  • دسترسی به بروزرسانی نرم افزار

پشتیبانی وب سایت

یکساله

تومان 2/000/000
  • پشتیبانی تلفنی
  • پشتیبانی تیکتی
  • دسترسی به بروزرسانی نرم افزار