مجموعه مهندسی بازرگانی فرآی در سال 1391 فعالیت خود را آغاز نمود.مجموعه