مجموعه مهندسی بازرگانی فرآی

سطح قیمت  
پشتیبانی یکساله نرم افزار 800,000 تومان per سال.
عضویت بعد از 1 سال منقضی خواهد شد.
انتخاب
پشتیبانی شش ماهه نرم افزار 400,000 تومان every 6 ماه.
عضویت بعد از 6 ماه منقضی خواهد شد.
انتخاب
پشتیبانی یکساله وب سایت 2,000,000 تومان per سال.
عضویت بعد از 1 سال منقضی خواهد شد.
انتخاب

← بازگشت به صفحه اصلی